FANDOM


Ett av Lennarts senaste verktyg för att blotta Systemets övergrepp på medborgarna är TDS-mätaren. En TDS-mätare används för att mäta halten fullständigt upplösta partiklar i vatten. TDS-mätaren fick Lennart via ett paket på posten.

Lennart fann direkt TDS-mätaren att vara mycket använbar. Med hjälp av denna fann han att partikelhalten i kranvatten och Imsedalsvatten var mycket hög, ett resultat av att Systemet systematiskt försöker förgifta dess medborgare. Lennart fann att batterivatten från OKQ8 hade mycket låg, nära noll i partikelhallt. Därav har detta, tillsammans med urinterapin, fått ersätta vanligt vatten i hans diet.

Lennarts kunskap om hur TDS-mätaren verkligen fungerar är till synes begränsad. Hans uppfattning är att den mäter alla typer av partiklar i vattnet, vilket dock är fel. Det som mäts är antalet lösta partiklar i vattnet, exempelvis joner. Det Lennart till synes är mest orolig för, mikroplaster, mäts däremot inte. Detta är han inte medveten om.